За проекта

Доставено по проект № BG161PO003-1.2.02-0022-C0001 “Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион”

Бенефициент: Бургаски свободен университет

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния Бюджет на Република България.

Цифровата библиотека „Виртуална колекция с икони“ е разработена от колектив на Институт по математика и информатика - БАН в състав проф. д-р Радослав Павлов, гл. ас. д-р Детелин Лучев, доц. д-р Десислава Панева–Маринова, гл. ас. д-р. Лилия Павлова, ас. Любомил Драганов.