< Профил на купувача
Обява за организиране и провеждане по проект „Красива България” на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
Публикувано на: четвъртък, 07 април 2016, 09:00 часа
Валидно до: петък, 15 април 2016, 15:00 часа

О Б Я В А
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА


Регионален исторически музей - гр. Бургас, БУЛСТАТ 000044598, гр. Бургас, ул. „Славянска” №69, представлявано от Милен Николов, обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2016 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.
Курсът за професионално обучение е по специалността: „Вътрешни ВиК мрежи“, код по СППОО 5820501, професия „Монтажник на ВиК мрежа“, код на по СППОО 582050, за придобиване на втора квалификационна степен.
Общият брой на курсистите е 12.
Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа ( 41 дни).
Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600 лева.
Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи:
1. Списък на документите;
2. Декларация за личното състояние на кандидата;
3. Административни сведения;
4. Лицензия от НАПОО (заверено копие);
5. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, представя се и документ, подписан от лицата в обединението, като се посочва представляващият обединението (важи при участник обединение);
6. Техническо предложение;
7. Декларация за липса на свързаност;
8. Списък еднакви услуги през последните три години;
9. Описание на материално-техническата база;
10. Списък на преподавателския състав за специалността, съдържащ име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи (оригинал);
11. Учебна програма (заверино копие);
12. Декларация за приемане на договора;
13. План-сметка-оферта;
14. Ценово предложение;
15. Подписан договор за обучение (оригинал на проекта за договор), изготвен по образеца на Проект „Красива България” Приложение – Договор за професионално обучение.

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи по критерий „най-ниска цена”.
Офертите се приемат до 15ч. на 15.04.2016г. в сградата на Регионален исторически музей- гр.Бургас, БУЛСТАТ 000044598, с адрес: гр. Бургас, ул. „Славянска” №69.
Всяка оферта следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да има надпис: „За участие в обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуга на Регионален исторически музей- гр.Бургас, с предмет:
Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Вътрешни ВиК мрежи“ с код по СППОО: 5820501, код на професията по СППОО 582050 „Монтажник на ВиК мрежа“ за придобиване на втора квалификационна степен, както и адрес на участника за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или в незапечатан или скъсан плик няма да се приемат и ще се връщат на подателите.

Електронна преписка:

file Обява за обучение
Дата: 08:50:41, 07 април 2016

file Задание за работа
Дата: 08:55:52, 07 април 2016

file Техническо задание
Дата: 08:53:59, 07 април 2016

file План-сметка
Дата: 08:43:22, 07 април 2016

file Ценово предложение
Дата: 08:59:34, 07 април 2016

file Описание на материално-тех.база
Дата: 08:50:00, 07 април 2016

file Договор проф. обучение
Дата: 08:39:32, 07 април 2016

file Административни сведения
Дата: 08:40:23, 07 април 2016

file Декларация чл.56, ал.1, т.6
Дата: 08:41:21, 07 април 2016

file Декларация чл.56, ал.1, т.12
Дата: 08:42:45, 07 април 2016

file Протокол на оценителна комисия за разглеждане на офертите
Дата: 13:06:09, 25 април 2016

Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да се получи на тел.: Светла Далакчиева, 056/ 843239.

Техническото задание и Приложенията, необходими за кандидатстване ще бъдат публикувани на профила на купувача, на следния интернет адрес: http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=news&procurements
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Андела, Андезит
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.