< Флора
Обикновен тис
Taxus baccata

Обикновеният тис (Taxus baccata), наричан още „отровачка“ или „отровна ела“, е иглолистно дърво от семейство Тисови. Семейство Тисови (Taxaceae) включва иглолистни растения. Те са сравнително бавно растящи и могат да живеят много дълго, като достигат височина от 1 до 40 м и диаметър на стъблото до 4 м. Тисовете имат червеникава кора, копиевидни плоски тъмнозелени листа, дълги 1 – 4 см и широки 2 – 3 мм. Листата са подредени спирално по клонките, но основата им е усукана, така че образуват две плоски редици от двете им страни.

Латинското име на вида е Taxus baccata. Названието taxus произлиза от латинската дума toxic (отровен), а "baccata" означава "ягодов", "носещ червени ягоди" поради ярките малиновочервени арилуси, обхващащи семето. Българското име тис, което е същото и в другите славянски езици, има произход също от латинската дума taxus.

Обикновеният тис е иглолистно, бавно растящо, вечнозелено, двудомно дърво, достигащо 12 - 20 метра височина, с един или няколко ствола. Короната е плътна, яйцевидна или по-широка. По-рядко, особено след вегетативно размножаване, растението може да се развие като голям храст. Кората на ствола е червеникавосива, гладка или напукана на плочки. Върху младите клонки кората е гладка и остава дълго време зелена, едва след 3 до 5 години губи зеления си цвят. Листата (игличките) са разположени гребеновидно в два реда в хоризонтална равнина, низбягващи по клонката. Те са плоски, линейни, дълги от 1,5 до 3 см и 2 мм широки, с дълго заострено връхче. Отгоре са тъмно зелени, лъскави, а отдолу са светло зелени до жълто-зелени, с подвити ръбове, без смолисти канали.
Тъй като тисът е двудомно растение, се различават мъжки и женски дървета. На мъжките дървета рано напролет се образуват мъжките шишарки, които са съставени от няколко прашници, разположени в пазвата на малки люспи. Мъжките шишарки са много на брой и са разположени на групи върху долната страна на миналогодишните клонки. Женските екземпляри формират по младите клонки многобройни единични семепъпки, които са зелени и незабележими. Но наесен зрелите семената отдалеч се виждат по клонките, благодарение на месестата им обвивка (арилус). Арилусът издава присъствието им с яркомалиновочервения си цвят. Самите семена са много твърди, кафяви или черно-кафяви и са обвити от арилуса само отчасти – погледнато отгоре семето се вижда. Тисът е силно отровен, тъй като съдържа алкалоида таксин и гликозида таксикатин в цялото растение, включително и в семената. Не е отровен само арилусът. Тази сочна обвивка е сладка и служи за храна на птиците. Обикновеният тис цъфти (март) април-май.

Тисът расте по сенчести, влажни места, покрай потоци, върху кафяви горски почви, в състава на широколистни и смесени иглолистно-широколистни гори, единично или на групи.
Част от популациите му влизат в редица защитени територии (националните паркове „Централен Балкан“, „Рила“ и „Пирин“, природните паркове „Врачански Балкан“, „Странджа“, „Витоша“, резерватите „Врачански карст“, „Риломанастирската гора“, „Али ботуш“, „Тисовица“, защитена местност „Марина река“ в Странджа и др.). Находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

В Червената книга на България - том 1, тисът е категоризиран като застрашен (при три налични категории - рядък, застрашен и изчезнал). В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "застрашен" (Endangered).
Тисът е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие - включен в приложение № 3 на закона. Тази защита се отнася само за естествените находище на вида, но не и за растенията, използвани като декоративна растителност.

Известни са множество декоративни разновидности (култивари) на тиса, които се използват в озеленяването. Като декоративно растение можем да срещнем тиса и в Морската градина на Бургас.

Автор: Божана Рибарова
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus
Изработка на метални парапети

Морската градина в Бургас

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions

Правна кантора ИВАНОВА И СЪДРУЖИЕ
Banner Code: "LSB1"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 285


Banner Code: "LSB3"
Tab: main
Language: Български

Default Width: 200
Default Height: 141

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.