Българските бежанци в Бургас и региона 1878-1944 г.

Българските бежанци в Бургас и региона 1878-1944 г.

Сборникът с доклади „Българските бежанци в Бургас и региона 1878 – 1944 г.“ е резултат от проведения в края на 2017 г. национална научна конференция (27-29 септември 2017 г.), която си постави за цел да продължи и разшири развитието на темата за българските бежанците. Това е едно от централните направления в изследванията на специалистите от Бургаския музей през последните години в партньорство с Община Бургас, Регионална библиотека „Пейо Яворов“, Дирекция „Регионален държавен архив“- Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Тракийски научен институт – София и неправителствени организации. Върху 477 страници са отпечатани 30 научни доклада с включени текстове, снимки, диаграми, таблици, електронни адреси на авторите, което го прави не само приносно към историята на Бургас и региона, но и функционално за ползване.

Съдържание:

Одринска Тракия - роден дом на български бежанци (етнодемографска характеристика към 1878 г.)
проф. Илия Тодев - ИИИ при БАН......................................................... 9

Бежанците в Бургаския регион от Тракия, Македония и Мала Азия 1878- 1945 г.
Стоян Райчевски - ТНИ при БАН .................... 16

Участието на тракийските и македонските бежанци от Бургаския регион в националноосвободителното движение през 1878 - 1912 г.
проф. дин Светлозар Елдъров - ИБЦТ при БАН ....................................... 35

Интегрирането на българските бежанци в стопанския живот на страната в периода между двете световни войни
доц. д-р Даниел Вачков - ИИИ при БАН ...................................................... 62

Тракийската организация в България и бежанският въпрос (1878-1944 г.)
д-р Ваня Стоянова - ИИИ при БАН .............................................................. 74

Бежанският въпрос в българо-турските дипломатически отношения 1913-2017 г.
доц. д-р Боряна Бужашка- УНИБИТ ............................................................ 87

Бежански и преселнически движения сред българите от Освобождението (1878 г.) до края на Втората световна война (1945 г.)
гл. експерт Йордан Мантарлиев - ДА "Архиви" ....................................... 104

Документи за българските бежанци след Първата световна война в информационните системи на държавните архиви
държавен експерт Дарина Билярска - ДА "Архиви'; ЦДА ..................... 120

Съдбата на бежанците от Източна Тракия в спомени, съхранени в Държавен архив - Бургас
Десислава Липова - ДА-Бургас ................................................................... 130

Дейността на македонските дружества в Бургас по документи, съхранени в ДА - Бургас
гл. експерт Станислава Костова- ДА- Бургас .......................................... 143

Трудният път от Булгаркьой до Константиново (по спомени на бежанци и техните потомци, съхранени в Държавен архив - Бургас)
гл. експерт Анастасия Тодорова- ДА - Бургас .......................................... 149

Бежанци из Ямболско (Архивен преглед)
Светлана Бъчварова, Станислав Главчев- ДА- Ямбол ............................ 158

Разселването на бежанците от Македония и Тракия в Сливенско и мерките на държавните, местните и църковните власти sa тяхното настаняване
гл. експерт Радко Радев - ДА - Сливен ........................................................ 169

Документална реконструкция на музикалната култура на тракийските бежанци, заселени в Бургаско
доц. д-р Наталия Рашкова- ИЕФЕМ при БАН ......................................... 191

Настаняване и устройване на бежанците в Бургаско - краят на
20-те - нач. на 30-те години на ХХ век
д-р Петър Парушев- Община Бургас ......................................................... 207

Case studi. Разказите на бежанците sa "двете родини"
проф. д-р Диана Радойнова- Университет "Проф.Д-р А.Златаров" ... 218

Демографска характеристика на Карнобат и района - края на XIX - началото на ХХ в.
Жулиета Костадинова - ИМ- Карнобат .................................................... 229

Тракийските бежанци в Сливен в началото на ХХ век
Веселина Янакиева, Диана Ранкова - РИМ-Сливен .............................. 237

Пристигане и установяване на бежанци от Македония в Бургас 1878-
1928 г.
докт. Георги Дракалиев - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ..................... 251

Демографски, икономически, политически и социални проблеми на
бежанците в Равда и съседните селища
д-р Вида Буковинова....................................... 270

Елховска околия и бежанците след края на Първата световна война
Христо Христов - ЕАМ - Елхово ............................................... 290

Страдание, мъка и спомени (етнодемографски промени в Тополовградския край в началото на ХХ век)
Веселин Стоянов Кълвачев - Общински исторически музей - Тополов-
град....................................................... 301

Трагедията на българите от Източна Тракия след Преображенското
въстание (1903 г.) и Балканската война (1913 г.)
инж. Стефан Апостолов - Съюз на независимите български писатели -
Бургас ........................................................ 320

Фондовете на РБ "П. Яворов" за съдбата на българските бежанци
Златина Калчева - РБ "Пейо Яворов" - Бургас .......................................... 342

Щрихи към историята на Чонгара, Бунархисарско - селото на дедите ми
Мария Кирова - РИМ - Сливен................................ 347

Лица, надарени с имоти от Александър Георгиев - Коджакафалията през 1911-1913 г.
Митко Иванов - Дружество на художниците ........................................... 369

Дипломатическата мисия на Симеон Радев и бежанският проблем в българо-турските отношения (1923-1925 г.)
д-р Калина Пеева - ИБЦТ при БАН ............................................................. 399

Земя не се носи
Фрагменти от живота на българите в Мала Азия... и след това
Анелия Григорова - ИМ-Поморие.................................... 418

Бежанският проблем в контекста на демографския профил на Сливен 1878-1880 г.
Росица Георгиева - РИМ - Сливен................................ 435

В помощ на изследователя на темата за българските бежанци от началото на ХХ век в Бургаски регион (проучване в Държавен архив-Бургас)
Иванка Делева - РИМ-Бургас.................................... 447

Любов по време на война
Пламена Кирова - РИМ-Бургас.......................................... 460

Етнически промени в Месемирия през първата четвърт на ХХ в.
Стоянка Димова - Музей "Старинен Несебър" ........................................ 472


Научен ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров
Съставители:
проф. дин Светлозар ЕЛДЪРОВ, ИБЦТ при БАН
Милен НИКОЛОВ, РИМ-Бургас
Пламена КИРОВА, РИМ-Бургас
Иванка ДЕЛЕВА, РИМ-Бургас
Редактор: Яна Славянска
корица и дизайн:
Цветана ИЛЕВА, РИМ-Бургас
Нели НИКИФОРОВА-ХРИСТОВА, РИМ-Бургас
Снимка на корицата:
"Тракийските бежанци" - гравюра на дърво, 1957 г., автор Михаил Николов, от фонда на БХГ "Петко Задгорски" - Бургас


Изтегли изданието в pdf >>