Профил на купувача
<< 1 >>
Обява за събиране на оферти по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“
Публикувано на: четвъртък, 9 юни 2016, 17:10 часа
Валидно до: сряда, 15 юни 2016, 16:00 часа

О Б Я В А
на основание чл. 191, ал.1, т.1 от ЗОП, вр. чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, ви каним за представяне на оферта по обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“


Електронна преписка:

file Документация: Техническото задание и Приложенията, необходими за кандидатстване - архив
Дата: 17:16:24, 9 юни 2016

file Документация: Инвестиционен проект - архив
Дата: 17:17:03, 9 юни 2016

file Покана
Дата: 17:17:28, 9 юни 2016

file Протокол от заседание на комисията
Дата: 15:17:28, 28 юни 2016

file Договор с изпълнител
Дата: 15:09:08, 30 юни 2016

Допълнителна информация за организиране и провеждане на поръчката може да се получи на тел.: Светла Далакчиева, 056/ 843239, 0896695379.

Обява за събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“
Публикувано на: четвъртък, 19 май 2016, 14:30 часа
Валидно до: петък, 3 юни 2016, 10:00 часа

О Б Я В А
за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“


Електронна преписка:

file Документация: Техническото задание и Приложенията, необходими за кандидатстване - архив
Дата: 14:46:44, 19 май 2016

file Документация: Инвестиционен проект - архив
Дата: 16:47:48, 19 май 2016

file Удължаване на срока за подаване на оферти до 7 юни
Дата: 14:30:28, 03 юни 2016

Допълнителна информация за организиране и провеждане на поръчката може да се получи на тел.: Светла Далакчиева, 056/ 843239, 0896695379.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9053254.

Обява за организиране и провеждане по проект „Красива България” на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
Публикувано на: четвъртък, 07 април 2016, 09:00 часа
Валидно до: петък, 15 април 2016, 15:00 часа

О Б Я В А
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА


Регионален исторически музей - гр. Бургас, БУЛСТАТ 000044598, гр. Бургас, ул. „Славянска” №69, представлявано от Милен Николов, обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2016 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.
Курсът за професионално обучение е по специалността: „Вътрешни ВиК мрежи“, код по СППОО 5820501, професия „Монтажник на ВиК мрежа“, код на по СППОО 582050, за придобиване на втора квалификационна степен.
Общият брой на курсистите е 12.
Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа ( 41 дни).
Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600 лева.
Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи:
1. Списък на документите;
2. Декларация за личното състояние на кандидата;
3. Административни сведения;
4. Лицензия от НАПОО (заверено копие);
5. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, представя се и документ, подписан от лицата в обединението, като се посочва представляващият обединението (важи при участник обединение);
6. Техническо предложение;
7. Декларация за липса на свързаност;
8. Списък еднакви услуги през последните три години;
9. Описание на материално-техническата база;
10. Списък на преподавателския състав за специалността, съдържащ име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи (оригинал);
11. Учебна програма (заверино копие);
12. Декларация за приемане на договора;
13. План-сметка-оферта;
14. Ценово предложение;
15. Подписан договор за обучение (оригинал на проекта за договор), изготвен по образеца на Проект „Красива България” Приложение – Договор за професионално обучение.

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи по критерий „най-ниска цена”.
Офертите се приемат до 15ч. на 15.04.2016г. в сградата на Регионален исторически музей- гр.Бургас, БУЛСТАТ 000044598, с адрес: гр. Бургас, ул. „Славянска” №69.
Всяка оферта следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да има надпис: „За участие в обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуга на Регионален исторически музей- гр.Бургас, с предмет:
Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Вътрешни ВиК мрежи“ с код по СППОО: 5820501, код на професията по СППОО 582050 „Монтажник на ВиК мрежа“ за придобиване на втора квалификационна степен, както и адрес на участника за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или в незапечатан или скъсан плик няма да се приемат и ще се връщат на подателите.

Електронна преписка:

file Обява за обучение
Дата: 08:50:41, 07 април 2016

file Задание за работа
Дата: 08:55:52, 07 април 2016

file Техническо задание
Дата: 08:53:59, 07 април 2016

file План-сметка
Дата: 08:43:22, 07 април 2016

file Ценово предложение
Дата: 08:59:34, 07 април 2016

file Описание на материално-тех.база
Дата: 08:50:00, 07 април 2016

file Договор проф. обучение
Дата: 08:39:32, 07 април 2016

file Административни сведения
Дата: 08:40:23, 07 април 2016

file Декларация чл.56, ал.1, т.6
Дата: 08:41:21, 07 април 2016

file Декларация чл.56, ал.1, т.12
Дата: 08:42:45, 07 април 2016

file Протокол на оценителна комисия за разглеждане на офертите
Дата: 13:06:09, 25 април 2016

Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да се получи на тел.: Светла Далакчиева, 056/ 843239.

Техническото задание и Приложенията, необходими за кандидатстване ще бъдат публикувани на профила на купувача, на следния интернет адрес: http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=news&procurements

<< 1 >>
Tags
#MuseumSelfie (2)
1 ноември (1)
2016 (1)
3 март (1)
8ми март (1)
CHRISTA (1)
автентични мартеници (1)
аквамарин (1)
акве калиде (9)
аметист (1)
Апостол (1)
археологически музей (1)
археологическо дружество дебелт (1)
археология (2)
ахат (1)
Баба Марта (1)
багрилница (2)
БАН (3)
бежанци (5)
благотворителна изложба (1)
бронзова епоха (1)
Бургас (1)
бургаски училища (1)
Бургаският край (1)
българска армия (1)
Великден (6)
Великденските заговезни (1)
Велики Четвъртък (1)
Великите пости (1)
влажни зони (1)
военни (1)
Гергьовден (1)
Герман (1)
Гигантска пърхутка (1)
глаголица (2)
гласуване (1)
годишнина (1)
гостуваща изложба (1)
Гъба (1)
дарение (1)
делфин (1)
ден на будителите (1)
Деня на Тракия (1)
Европейските дни на наследството (1)
Еньова буля (1)
Еньовден (2)
Еразъм+ (1)
етнически малцинства (1)
Етно мартеници (1)
етнография (1)
етнографски музей (4)
Етнографския музей (2)
жеравна (1)
защитена зона (1)
Зелени Балкани (1)
златно съкровище (1)
Иван Арабаджиев (2)
игнажден (1)
изложба (12)
изложби (1)
изобразително изкуство (1)
икони (2)
ИНТЕРРЕГ (1)
исторически музей (1)
история (1)
йоан кръстител (1)
камено (4)
кампания (2)
кан кубрат (1)
каталог (1)
керамика (2)
кирилица (3)
Кирило-Методиевския научен център (1)
кмнц (1)
коледа (1)
конкурс (1)
корал (1)
косите на Венера (1)
костюм (1)
крайморие (1)
кръгла маса (2)
купа на природонаучния музей (1)
къпана баница (1)
лазарки (1)
лазаровден (1)
лазаруване (1)
Левски (2)
лепенки (1)
лермонтови (1)
магически обичаи (1)
мартеници (2)
Международен ден на Черно море (1)
Месни Заговезни (1)
миграция (1)
минерали (1)
министерство на туризма (1)
Михаил Греков (1)
монета (1)
музеен щанд (1)
награда (1)
награди (1)
наим-бан (1)
Национална археологическа конференция (1)
Нестинарство (1)
Никулден (3)
Никулденска трапеза (1)
носия (1)
нощ на музеите (2)
обичай (1)
Обичам България (1)
образование (1)
обреден хляб (1)
обреди (1)
община камено (2)
обява (2)
обяви (1)
оиц бургас (2)
октомври (1)
опазване на културното наследство (1)
освобождение на бургас (2)
Освобождение на България (1)
освобождението на бургас (1)
отец Матей (1)
откриване (1)
отчет (1)
Пеперуда (1)
пеперуди (3)
петел (1)
пещ (1)
писменост (1)
пита (1)
планински кристал (1)
подаръци (1)
Поморийско езеро (1)
порос (1)
празник (1)
празници (1)
праистория (1)
предпазване от уроки (1)
предписмени знаци (1)
пресконференция (1)
престилки (2)
призма (1)
природонаучен музей (6)
проект (1)
промоция (1)
проучване (1)
професионално обучение (1)
профилактика (1)
пръстени (1)
птици (1)
работно време (8)
разкопки (9)
Регионален академичен център (1)
Регионален исторически музей (1)
ремонт (4)
реставрация (1)
рибари (1)
рибник (2)
рим русе (1)
ритуал (1)
ритуали (1)
розов кварц (1)
русокастро (5)
сборник (1)
св. варвара (1)
св.валентин (1)
св.варвара (1)
Свети Николай Чудотворец (2)
свето семейство (1)
седеф (1)
седмица на гората (1)
седмица на европа (1)
селфи (1)
Сирни Заговезни (1)
Сирница (1)
сирнишките огньове (1)
слънчев камък (1)
снежен човек (3)
созопол (1)
соколово око (1)
Стефан Каракостов и Христо Стамболски (1)
стикери (1)
Странджа (2)
студенти (1)
състезание (2)
талон (1)
татуировки (1)
тигрово око (1)
траки (1)
тракийски накити (1)
туристи (1)
Турция (1)
тюркоаз (1)
ученици (1)
училища (1)
училище (2)
флора (2)
форос (1)
фотоконкурс (2)
хамкане (1)
християнство (2)
христоо попов (1)
Цариград (1)
цоня дражева (1)
ченгене скеле (1)
Черно море (1)
чудесата на българия (1)
Швеция (1)
юнеско (1)

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2017, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.