Доркадион педестре

Доркадион педестре<module="photo" id="19" maxwidth="250" maxheight="400">
Доркадион педестре (Dorcadion pedestre) е от групата на бръмбарите коренояди, принадлежащи към семейство Сечковци (Cerambycidae). При слънчево време в ниска тревиста растителност или на повърхността на почвата може да се види, напомнящият слънчогледова семка, бръмбар Dorcadion pedestre – издължено тяло, с черни елитри (надкрилия), по шева на които се разполага ярка бяла ивица. Нежни сивкави или сивкавобелезникави власинки покриват задната половина на тази ивица. Централно разположена бяла линия се наблюдава и на преднегръда. Основният цвят на тялото на вида е черен, но краката и първият сегмент на дългите му начленени антени са червени. Дължината на тялото му е 11-16 мм.
Приспособителната черна окраска на Dorcadion pedestre е от жизнено важно значение за развитието му, което преминава през четири стадия – яйце, ларва, какавида и имаго (възрастно насекомо). Ларвите живеят свободно в почвата и се хранят с корените на тревисти растения (главно от семейство Житни), докато имагото предпочита техните надземни части. Жизненият цикъл на Dorcadion pedestre е кратък – една година. Видът се среща на пролет от април до края на май, а понякога и до началото на юни в места с рядка тревиста растителност, на обрасли с трева песъкливи почви, на полски пътеки и др.
Dorcadion pedestre е разпространен в Централна Европа, в Украйна, на Балканския полуостров, като се среща и в България. Видът Dorcadion pedestre има два подвида Dorcadion pedestre pedestre, който се среща в Европа и Dorcadion pedestre kaszabi – разпространен в Гърция.

Божана Рибарова