Сборник от конференция на Природонаучния музей - 2005 г.

Сборник от конференция на Природонаучния музей - 2005 г.

Сборник със статии от Национална теоретична конференция Бургас - 2005 г.

Природонаучните музеи - центрове за прилагане на съвремени интердисциплинарни методи при изследване, съхранение и представяне на природните образи

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ I. ИСТОРИЯ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ „ПРИРОДА”
Колекциите на Природонаучен музей- Бургас – история и предпоставка за екообразование
н.с. Димитрина Смилова ..................................................................................................... 5
Музеят на солта в Поморие – създаване, развитие и перспективи
Милчо Скумов .................................................................................................................... 14
Колекциите на отдел “Природа “ към РИМ –Плевен – минало, настояще и бъдеще
Ива Цолова ........................................................................................................................ 18
От идеята до реализацията
Петя Йорданова ................................................................................................................ 23

ЧАСТ II. ФОРМИ НА ИНТЕРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ „ПРИРОДА”
Диорамите като начин на показване на природата и природните образци
Ст.н.с. д-р Иван Райчев ..................................................................................................... 26
Русенският опит в представянето на Палеонтологични колекции
Венцеслав Петков .............................................................................................................. 31
Използването на интердисциплинарен подход в популяризаторската дейност на Природонаучен музей – гр.Бургас
Дора Стойкова .................................................................................................................. 34

ЧАСТ III. ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС
Разнообразяване на формите и начините за представяне на природните забележителности и биоразнообразието
Върбан Москов ................................................................................................................... 39
Център за изследване и защита на прилепите (ЦИЗП)
Теодора Иванова ................................................................................................................ 45
Екологичното образование – едно предизвикателство … с птици и влажни зони
Радостина Ценова, Антон Ковачев .................................................................................. 50
Един по-различен поглед на връзката музей-училище
Румяна Цветкова .............................................................................................................. 55
Иновационни подходи в представяне на природни образци сред учащите се
Кети Камбурова – Колева ................................................................................................ 58

ЧАСТ IV. ДОКЛАДИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
За Родопите, растенията,съдържащи алкалоиди и тяхното приложение в религиозните ритуали и медицината
Лидия Кирилова ................................................................................................................. 61
Растения, използвани като багрила при традиционната обработка на тъкани в някои села от Карнобатски регион
Йорданка Статева, Наташа Чакърова- Кръстева ........................................................ 73
Флинтът от района на пещерата “Козарника” Белоградчишко, с оглед на неговата праисторическа употреба
н.с.Чавдар Начев ................................................................................................................ 77
Разпространение на кавказката боровинка /vaccinium arctostaphylos l./ в Странджа
д-р Дико Патронов ............................................................................................................ 81
Бележки върху разпространението на видовете от семейство Orchidaceae в природен парк “Странджа”
Светла Узунова, Спас Узунов ............................................................................................ 85


Съставител: Регионален бургаски музей
Предпечатна подготовка: Нели Никифорова и Атанас Христов
Редактор: Цоня Дражева
Бургас, 2005

Изтегли изданието в pdf >>