ИЗВЕСТИЯ НА БУРГАСКИЯ МУЗЕЙ ТОМ VII

10.00лв


ИЗВЕСТИЯ НА БУРГАСКИЯ МУЗЕЙ ТОМ VII
СЪДЪРЖАНИЕ
АРХЕОЛОГИЯ, НУМИЗМАТИКА, СФРАГИСТИКА / ARCHEOLOGY, NUMISMATICS, SPHRAGISTICS
АРХЕОЛОГИЧЕСКО ИЗДИРВАНЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРОЛЮБОВО, ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕЗ 2019 Г. Мирослав Класнаков ARCHAEOLOGICAL SURVEY ON THE TERRITORY OF MIROLUIBOVO VILLAGE, BURGAS MUNICIPALITY Miroslav Klasnakov
ПОЛУОСТРОВ ХРИСОСОТИРА ДО ГРАД ЧЕРНОМОРЕЦ ПРЕЗ АРХАИЧНАТА ЕПОХА VII-VI В. ПР. ХР. Иван Христов THE HRISOSOTIRA PENINSULA NEAR CHERNOMORETS DURING THE ARCHAIC PERIOD 7TH-6TH C. BC. Ivan Hristov ГРОБНИ ДАРОВЕ ОТ АПОЛОНИЯ ПОНТИКА ВЪВ ФОНДА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА
Елина Мирчева GRAVE FINDS FROM APOLLONIA PONTICA IN THE COLLECTION OF VARNA ARCHAEOLOGICAL MUSEUM Elina Mircheva
ДРАХМА НА МЕСАМБРИЯ ОТ ФОНДА НА РИМ-БУРГАС Константин Господинов MESSAMBRIAN DRACHMA FROM THE INVENTORY OF RHM BURGAS Konstantin Gospodinov
РЯДЪК БРОНЗОВ МЕДАЛЬОН НА ИМПЕРАТОР ГОРДИАН III ОТ СВЕТИЛИЩЕТО НА НОС ЕМИНЕ Иван Христов RARE BRONZE MEDALLION OF EMPEROR GORDIANUS III FROM THE SANCTUARY ON CAPE EMINE Ivan Hristov
ВИЗАНТИЙСКИ ОЛОВНИ ПЕЧАТИ ОТ ФОНДА НА РИМ-БУРГАС (ADDENDA ET CORRIGENDA) Йото Валериев BYZANTINE LEAD SEALS FROM REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – BURGAS (ADDENDA ET CORRIGENDA) Ioto Valeriev
НОВООТКРИТИ ПОДГЛАЗУРНИ МОНОГРАМИ ОТ ЦИТАДЕЛАТА НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД РУСОКАСТРО Милен Николов NEWLY DISCOVERED UNDERGLAZE MONOGRAMS FROM THE CITADEL OF THE MEDIEVAL TOWN OF RUSOKASTRO Milen Nikolov
ИСТОРИЯ И ИЗКУСТВО / HISTORY AND ART ﺴﻛﻠﺴﻰ ﺒﺮﻏﻭس ISKELE-I BERGOS, BERGOS ISKELESI. БУРГАСКОТО ПРИСТАНИЩЕ В XVII-XVIII В. Цвета Райчевска ISKELE-I BERGOS, BERGOS ISKELESI. THE SEAPORT OF BURGAS IN THE 17TH-18TH CENTURIES Tsveta Raichevska
НЕИЗВЕСТНА ИКОНА НА СВ. БОГОРОДИЦА ОДИГИТРИЯ СЪС СВ. АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ ОТ ЗОГРАФА СТЕРИОС ДИМИТРИУ В ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В БУРГАС Иванка Делева UNKNOWN ICON OF VIRGIN HODEGETRIA WITH HOLY APOSTLES PETER AND PAUL OF THE ICON-PAINTER STERIOS DIMITRIU AT THE HISTORICAL MUSEUM OF BOURGAS Ivanka Deleva
КОРАБОКРУШЕНИЕTO НА АНГЛИЙСКИЯ БАРК „ХЕЛПМИЙТ“ ПРИ НОС ЗУНАРИТА, 9-10 НОЕМВРИ 1875 Г. Драгомир Гърбов THE WRECK OF THE ENGLISH BARQUE HELPMEET AT CAPE ZOUNARITA, 9-10 NOVEMBER 1875 Dragomir Garbov
ЩРИХИ КЪМ ПОРТРЕТА НА ОПЪЛЧЕНЕЦА МАНОЛ ЛАЗАРОВ Милена Дамаскова A BRIEF PORTRAIT OF THE MILITANT MANOL LAZAROV Milena Damaskova
ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО В БУРГАС КЪМ 1879 Г. Митко Иванов THE INDUSTRIAL PRODUCTION IN BURGAS BY 1879 Mitko Ivanov
ВИДОВЕ ОБЩИНСКИ ТАКСИ И НАЛОЗИ В БУРГАС ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Георги Дракалиев TYPES OF MUNICIPAL FEES AND CHARGES IN BURGAS FROM THE LIBERATION TO THE UNIFICATION OF BULGARIA Georgi Drakaliev
БУРГАСКАТА ПРЕСА В ГОДИНИТЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 Г. Диана Славчева THE PRESS IN BURGAS DURING THE PERIOD FROM THE LIBERATION UNTIL 1944 Diana Slavcheva
АРХИТЕКТУРНА, СТРОИТЕЛНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА АРХ. СТОЯН Д. ГУГУЧКОВ В БУРГАС (1921-1944) Филипа Гугучкова, Васил Дончев STOJAN GUGUTSCHKOFF AS AN ARCHITECT, CONTRACTOR AND PUBLIC FIGURE IN BURGAS (1921-1944) Philipa Guguchkova, Vasil Donchev
РИБНАТА БОРСА И РИБОЛОВНИТЕ ДРУЖЕСТВА В СТАРИЯ БУРГАС Владимир Анигностов THE FISH MARKET AND THE FISHING COOPERATIVES IN THE OLD BURGAS Vladimir Anignostov
ТУРИЗЪМ ПО ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ Яна Иванова TOURISM ALONG THE SOUTHERN BLACK SEA COAST Yana Ivanova
ЕТНОГРАФИЯ / ETHNOGRAPHY
ОТГОВОРИТЕ НА ПАПА НИКОЛАЙ I ПО ДОПИТВАНИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ КАТО ИЗВОР ЗА СЪВРЕМЕННАТА ЕТНОЛОГИЯ Пламена Кирова THE ANSWERS OF POPE NICHOLAS I TO THE POLLS OF THE BULGARIANS AS A SOURCE FOR MODERN ETHNOLOGY Plamena Kirova
ДНИТЕ НА СВЕТИ НИКОЛА И СВЕТИ ВАСИЛ В БУРГАСКО Росица Топалова THE DAYS OF SAINT NICHOLAS AND SAINT BASIL IN THE BURGAS REGION Rositsa Topalova
ПРИРОДА / NATURE
АРХЕОЗООЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВ И ПЛАВАНЕ ПО ГОЛЕМИТЕ РЕКИ В ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ И ЧЕРНО МОРЕ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЕПОХИ Георги Рибаров, Божана Рибарова-Ходулова 64 ARCHAEOZOOLOGICAL DATA OF FISHING AND FLOATAGE ON THE LARGE RIVERS IN EASTERN BULGARIA AND IN BLACK SEA DURING THE DIFFERENT AGES Georgi Ribarov, Bozhana Ribarova-Hodulova
ДОМАШНИТЕ И ДИВИ ЖИВОТНИ ОТ СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ РУСОКАСТРО, БУРГАСКА ОБЛАСТ Георги Рибаров THE WILD AND DOMESTIC ANIMALS OF THE MEDIEVAL CASTLE RUSOKASTRO, BURGAS REGION Georgi Ribarov
ОПИТИ ЗА ГНЕЗДЕНЕ НА ЗЕМЯТА В ГРАДСКА СРЕДА НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА ЖЪЛТОКРАКА ЧАЙКА LARUS MICHAHELLIS NAUMANN, 1840 Светла Далакчиева CASES OF GROUND NESTING OF THE MEDITERRANEAN YELLOW-LEGGED GULL LARUS MICHAHELLIS NAUMANN, 1840 IN URBAN ENVIRONMENT Svetla Dalakchieva
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ / CRITIQUE AND REVIEWS
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ. ОБЕЦИ С ФОРМА НА ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК ОТ СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (XIII–XIV В.). ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ СЛЕДИ ОТ КУМАНИТЕ И ЗЛАТНАТА ОРДА В КУЛТУРАТА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО. С., Уникарт ЕООД, 2019 г., 86 стр., 74 обр. в каталога, 48 обр. в текста. Милен Николов
МУЗЕЙНА ХРОНИКА / MUSEUM CHRONICLE
ИЗЛОЖБИТЕ НА БУРГАСКИЯ МУЗЕЙ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2020 Г. Гергана Данабашева, Полина Иванова, Николай Димитров, Татяна Байкушева THE EXHIBITIONS OF BURGAS MUSEUM DURING THE PERIOD OF 2019-2020 Gergana Danabasheva, Polina Ivanova, Nikolay Dimitrov, Tatyana Baykusheva
Наличност
Продуктов код GOBL 1

Comments

comments powered by Disqus

Търси

Изберете категорияИзберете aвтор
Или въведете фраза за търсене!

Този онлайн магазин е разработен в рамките на проект BG16RFOP001-1.004-0015-C02, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.