Профил на купувача
<< 1 >>
Public Tender: Supply of hardware for digitalization
Published: Wednesday, 29 November 2017, 09:00 hours local time
Valid: Thursday, 25 January 2018, 17:00 hours local time

Announcement for Public Tender for Purchase of Equipment

“Supply of hardware for digitalization for „TOGETHER – Common cultural and historical heritage beyond the borders”
Burgas, Bulgaria

Ref. № BG-TR-CBC/139-LP-SUPPLY-01

Regional historical museum Burgas intends to award a supply contract for purchase of equipment for digitalization of cultural heritage with financial assistance from the Interreg-IPA Bulgaria – Turkey Cross Border Cooperation Programme, No 2014TC16I5CB005, Project CB005.1.21.139 and Subsidy Contract No РД 02-29-42/20.03.2017.
The tender dossier is available from http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=news&procurements=true&lang=en Announcements part and will also be published on the Program’s website: http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders

The deadline for submission of tenders is 25 January 2018, 17:00 local time.

Tender Dossier:

file Notification letter
Date: 08:42:45, 29 November 2017

file Tender Dossier 139 LP Supply1
Date: 08:45:09, 29 November 2017


Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Programme’s and Contracting Authority’s websites: http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=contact

Competative Negotiated Tender for Works - Emergency conservation of Archaeological site "Late Antiquity and Medieval Fortress Aquae Calidae Terma” Burgas, Bulgaria
Published: Thursday, 01 June 2017, 09:00 hours local time
Valid: Monday, 03 July 2017, 12:00 hours local time

Announcement for Competitive Negotiated Tender for Works

Investment Works “Emergency conservation of Archaeological site "Late Antiquity and Medieval Fortress Aquae Calidae Terma”
Burgas, Bulgaria

Ref. № BG-TR-CBC/139-LP-WORKS-01

Regional historical museum Burgas intends to award a work contract for Emergency conservation of Archaeological site "Late Antiquity and Medieval Fortress Aquae Calidae Terma, located in Burgas, Bulgaria with financial assistance from the Interreg-IPA Bulgaria – Turkey Cross Border Cooperation Programme, No 2014TC16I5CB005, Project CB005.1.21.139 and Subsidy Contract No РД 02-29-42/20.03.2017.
The tender dossier is available from http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=news&procurements=true&lang=en Announcements part and will also be published on the Program’s website: http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders

The deadline for submission of tenders is 03 July 2017, 12:00 local time.

Tender Dossier:

file Notification letter
Date: 08:55:46, 01 June 2017

file Work Contract Notice
Date: 08:56:40, 01 June 2017

file Tender Dossier 139 LP Works1
Date: 08:57:12, 01 June 2017

file Price Offer
Date: 08:58:08, 01 June 2017

file Work Project Documentation
Date: 08:58:56, 01 June 2017

file Award Decision
Date: 14:51:04, 21 July 2017

file Contract
Date: 15:57:21, 07 August 2017

file Award Notice
Date: 13:25:04, 08 August 2017

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Programme’s and Contracting Authority’s websites: http://www.ipacbc-bgtr.eu/public-tenders and http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=contact

Обява за събиране на оферти по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“
Публикувано на: четвъртък, 9 юни 2016, 17:10 часа
Валидно до: сряда, 15 юни 2016, 16:00 часа

О Б Я В А
на основание чл. 191, ал.1, т.1 от ЗОП, вр. чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, ви каним за представяне на оферта по обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“


Електронна преписка:

file Документация: Техническото задание и Приложенията, необходими за кандидатстване - архив
Дата: 17:16:24, 9 юни 2016

file Документация: Инвестиционен проект - архив
Дата: 17:17:03, 9 юни 2016

file Покана
Дата: 17:17:28, 9 юни 2016

file Протокол от заседание на комисията
Дата: 15:17:28, 28 юни 2016

file Договор с изпълнител
Дата: 15:09:08, 30 юни 2016

Допълнителна информация за организиране и провеждане на поръчката може да се получи на тел.: Светла Далакчиева, 056/ 843239, 0896695379.

Обява за събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“
Публикувано на: четвъртък, 19 май 2016, 14:30 часа
Валидно до: петък, 3 юни 2016, 10:00 часа

О Б Я В А
за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“


Електронна преписка:

file Документация: Техническото задание и Приложенията, необходими за кандидатстване - архив
Дата: 14:46:44, 19 май 2016

file Документация: Инвестиционен проект - архив
Дата: 16:47:48, 19 май 2016

file Удължаване на срока за подаване на оферти до 7 юни
Дата: 14:30:28, 03 юни 2016

Допълнителна информация за организиране и провеждане на поръчката може да се получи на тел.: Светла Далакчиева, 056/ 843239, 0896695379.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9053254.

Обява за организиране и провеждане по проект „Красива България” на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
Публикувано на: четвъртък, 07 април 2016, 09:00 часа
Валидно до: петък, 15 април 2016, 15:00 часа

О Б Я В А
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА


Регионален исторически музей - гр. Бургас, БУЛСТАТ 000044598, гр. Бургас, ул. „Славянска” №69, представлявано от Милен Николов, обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2016 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.
Курсът за професионално обучение е по специалността: „Вътрешни ВиК мрежи“, код по СППОО 5820501, професия „Монтажник на ВиК мрежа“, код на по СППОО 582050, за придобиване на втора квалификационна степен.
Общият брой на курсистите е 12.
Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа ( 41 дни).
Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600 лева.
Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи:
1. Списък на документите;
2. Декларация за личното състояние на кандидата;
3. Административни сведения;
4. Лицензия от НАПОО (заверено копие);
5. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, представя се и документ, подписан от лицата в обединението, като се посочва представляващият обединението (важи при участник обединение);
6. Техническо предложение;
7. Декларация за липса на свързаност;
8. Списък еднакви услуги през последните три години;
9. Описание на материално-техническата база;
10. Списък на преподавателския състав за специалността, съдържащ име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи (оригинал);
11. Учебна програма (заверино копие);
12. Декларация за приемане на договора;
13. План-сметка-оферта;
14. Ценово предложение;
15. Подписан договор за обучение (оригинал на проекта за договор), изготвен по образеца на Проект „Красива България” Приложение – Договор за професионално обучение.

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи по критерий „най-ниска цена”.
Офертите се приемат до 15ч. на 15.04.2016г. в сградата на Регионален исторически музей- гр.Бургас, БУЛСТАТ 000044598, с адрес: гр. Бургас, ул. „Славянска” №69.
Всяка оферта следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да има надпис: „За участие в обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуга на Регионален исторически музей- гр.Бургас, с предмет:
Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Вътрешни ВиК мрежи“ с код по СППОО: 5820501, код на професията по СППОО 582050 „Монтажник на ВиК мрежа“ за придобиване на втора квалификационна степен, както и адрес на участника за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или в незапечатан или скъсан плик няма да се приемат и ще се връщат на подателите.

Електронна преписка:

file Обява за обучение
Дата: 08:50:41, 07 април 2016

file Задание за работа
Дата: 08:55:52, 07 април 2016

file Техническо задание
Дата: 08:53:59, 07 април 2016

file План-сметка
Дата: 08:43:22, 07 април 2016

file Ценово предложение
Дата: 08:59:34, 07 април 2016

file Описание на материално-тех.база
Дата: 08:50:00, 07 април 2016

file Договор проф. обучение
Дата: 08:39:32, 07 април 2016

file Административни сведения
Дата: 08:40:23, 07 април 2016

file Декларация чл.56, ал.1, т.6
Дата: 08:41:21, 07 април 2016

file Декларация чл.56, ал.1, т.12
Дата: 08:42:45, 07 април 2016

file Протокол на оценителна комисия за разглеждане на офертите
Дата: 13:06:09, 25 април 2016

Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да се получи на тел.: Светла Далакчиева, 056/ 843239.

Техническото задание и Приложенията, необходими за кандидатстване ще бъдат публикувани на профила на купувача, на следния интернет адрес: http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=news&procurements

<< 1 >>
Tags
#MuseumSelfie (2)
#MuseumSelfieBurgas (1)
1 ноември (1)
2016 (1)
2017 (2)
2018 (2)
2019 (1)
24 пехотен полк (1)
24 юни (1)
24-ти пехотен Черноморски полк (1)
3 март (3)
8ми март (1)
BurgasCard (1)
CHRISTA (2)
digicult (1)
digitalization (1)
DIPP (3)
DIPP2017 (2)
DiPP2018 (2)
dipp2019 (1)
tender (1)
TOGETHER (6)
автентични мартеници (1)
аквамарин (1)
акве калиде (26)
Александър Александров (2)
аметист (1)
анализ (1)
Ансамбъл "Гоце Делчев" (1)
Антим I (1)
Аполония Понтийска (1)
Апостол (1)
Априлско възстание (1)
археологически музей (8)
археологически проучвания (2)
археологическо дружество дебелт (1)
археологическо проучване (1)
археология (17)
археолози (1)
архиви (1)
афиш (1)
ахат (1)
Баба Марта (2)
багрилница (3)
Балканска война (2)
БАН (3)
бежанци (16)
беседи (1)
биология (1)
биоразнообразие (1)
благотворителна изложба (1)
бронзова епоха (1)
булченски (1)
Бургас (4)
Бургаски пазари (1)
бургаски училища (1)
Бургаският край (1)
българска армия (1)
български светци (1)
Българските бежанци в нашата памет (1)
варна (1)
Васил Левски (1)
Великден (9)
Великденска Багрилница (1)
Великденските заговезни (1)
Велики Четвъртък (1)
Великите пости (1)
венец (1)
венециански монети (1)
вино (1)
влажни зони (1)
водохранилище (1)
военни (1)
вотиви (1)
вход свободен (1)
вход сводобен (1)
Гергьовден (1)
Герман (1)
Гигантска пърхутка (1)
глаголица (2)
гласуване (1)
годишнина (1)
гостуваща изложба (2)
гостуващи изложби (1)
градоустройство (1)
грънчарско колело (1)
Гъба (1)
дарение (4)
дарители (1)
делфин (1)
делфини (1)
Ден на бащата (1)
ден на будителите (1)
Деня на Тракия (1)
джаз (1)
джаз в музея (1)
дигитализация (7)
Димитровград (1)
Димитровден (1)
дни на културното наследство (1)
дни на наследството (1)
доброволци (1)
Доротея Гюрджийска (1)
древна карта (1)
Европейска нощ на учените (1)
Европейските дни на наследството (3)
европейско влияние (1)
екскурзовод (1)
експоцентър флора (1)
Еньова буля (3)
Еньовден (6)
Еразъм+ (2)
етнически малцинства (1)
Етно мартеници (1)
Етнограски музей (1)
етнограф (1)
етнография (6)
етнографски музей (10)
Етнографския музей (2)
жеравна (1)
животни (1)
защитена зона (1)
здраве (1)
Зелени Балкани (1)
Златен век (1)
златно съкровище (3)
змии (1)
Иван Арабаджиев (3)
Иванка Делева (2)
игнажден (2)
Игротлон (1)
ИЕФЕМ (1)
Извор (1)
Изгрев (1)
изложба (40)
изложби (2)
изобразително изкуство (1)
изследване (1)
икона (2)
икони (5)
Илинденско-преображенско възстание (1)
ИНТЕРРЕГ (2)
исторически музей (4)
история (5)
история на бургас (4)
йоан кръстител (2)
Казанлък (1)
календар (1)
камено (6)
кампания (6)
кан кубрат (1)
канференция (1)
Карнобат (4)
каталог (1)
кауза култура (1)
керамика (2)
кирилица (3)
Кирило-Методиевския научен център (1)
кмнц (1)
книга (2)
коледа (4)
коледуване (1)
конкурс (1)
конференция (16)
концерт (4)
кораби (1)
корал (1)
косите на Венера (1)
Космос (2)
костюм (1)
крайморие (3)
Красимира Дубарова (1)
крепост (3)
кръгла маса (2)
кукери (3)
Кукеровден (1)
културно наследство (2)
купа на природонаучния музей (6)
къпана баница (1)
лазарки (3)
лазаровден (4)
лазаруване (3)
Левски (3)
лектория (11)
лекции (5)
лекция (22)
лепенки (1)
лермонтови (1)
Луксът на XIX век (3)
лято (1)
магически обичаи (1)
малко търново (1)
марица (1)
март (1)
мартеница (1)
мартеници (2)
маслен нос (1)
Матей Преображенски (1)
Международен ден на Черно море (1)
Месни Заговезни (1)
миграция (1)
минерали (1)
Министерство на културата (1)
министерство на туризма (1)
Мирослав Класнаков (2)
Михаил Греков (1)
мобилна изложба (1)
монета (2)
морска градина (2)
Морско казино (2)
моят експонат в музея (1)
моят предмет в музея (1)
музеен щанд (1)
музика (4)
Набоков (1)
награда (4)
награди (1)
наим-бан (1)
накити (1)
находка (4)
находки (1)
Национална археологическа конференция (2)
нематериално културно наследство (1)
Нестинарство (3)
Никулден (8)
Никулденска програма (1)
Никулденска трапеза (1)
НИМ София (1)
носия (1)
нощ на музеите (14)
Нощ на учените (1)
НФК (1)
обзор (1)
обичаи (1)
обичай (2)
Обичам България (1)
образование (2)
образователна програма (2)
обреден календар (1)
обреден хляб (1)
обреди (1)
община камено (4)
обява (4)
обяви (1)
оиц бургас (3)
октомври (1)
опазване на културното наследство (1)
Опознай Бургас (2)
Опознай Бургас и Бургаския край (1)
освобождение на бургас (3)
Освобождение на България (1)
освобождението на бургас (2)
остров св. Петър (1)
отец Матей (1)
откриване (2)
отчет (2)
отчет за дейността (1)
панаир (1)
пафти (1)
Певтингерова карта (1)
Пеперуда (1)
пеперуди (4)
петел (1)
пещ (1)
писменост (1)
пита (1)
планински кристал (1)
подаръци (1)
подводна археология (2)
поздравителен адрес (1)
Поморие (2)
Поморийско езеро (1)
помощ (1)
порос (1)
празник (3)
празници (2)
праистория (2)
предпазване от уроки (1)
предписмени знаци (1)
представяне (5)
презентация (1)
преселници (1)
пресконференция (5)
престилки (2)
призма (1)
приморско (1)
природа (1)
природонаучен музей (10)
проект (5)
промоция (1)
проучване (1)
проучвания (7)
проф. Иван Карайотов (1)
професионално обучение (1)
профилактика (3)
пръстени (1)
птици (3)
публична лекция (8)
Първата световна война (1)
работно време (17)
разкопки (31)
раскопки (1)
Регионален академичен център (1)
Регионален академичен център Бургас (1)
Регионален исторически музей (1)
религиозен туризъм (1)
реликварий (2)
ремонт (4)
реставрация (2)
рибари (4)
рибарство (2)
рибник (2)
рим русе (2)
РИМ Шумен (1)
Римски пътища (1)
ритуал (1)
ритуали (1)
розов кварц (1)
Росица Топалова (1)
Русе (1)
Руско-турската война (1)
Руско-турските войни (1)
русокастро (27)
самоков (1)
сборник (4)
св. варвара (1)
св.валентин (1)
св.варвара (1)
сватба (1)
Света Анастасия (1)
свети Валентин (1)
Свети Николай Чудотворец (2)
светилище (1)
Светла Далакчиева (1)
Светлан Иванов (1)
свето семейство (1)
Световния ден за защита на животните (1)
сгляда (1)
седеф (1)
Седмица на Бащата (1)
седмица на гората (1)
седмица на европа (3)
селфи (2)
Сирни Заговезни (2)
Сирница (1)
сирнишките огньове (1)
скафандър (1)
скръбна вест (1)
слънчев камък (1)
снежен човек (3)
созопол (2)
соколово око (1)
София (1)
стажанти (1)
Стефан Каракостов и Христо Стамболски (1)
стикери (1)
Странджа (9)
студенти (1)
СУ "Константин Преславски" (1)
сувенири (1)
събития (1)
съкровище (2)
състезание (2)
табели (1)
талон (1)
татуировки (1)
Терес (1)
тигрово око (1)
традиционна сватба (1)
традиция (1)
траки (4)
тракийски накити (1)
тракийски съкровища (1)
тракийско дружество Странджа (1)
Тракийско дружество “Странджа” (1)
тракийско светилище (1)
тракийско съкровище (1)
Тракия и Хемимонт (1)
трапеза (1)
трети март (1)
трифон зарезан (3)
Троян (1)
Трявна (1)
туризъм (1)
туристи (1)
Турция (2)
тюркоаз (1)
уикиден (2)
участия (1)
учебни помагала (1)
ученици (2)
училища (1)
училище (2)
учители (1)
Факия (1)
филм (1)
флора (3)
форос (1)
фотографи (1)
фотография (2)
фотоконкурс (2)
хамкане (1)
християнство (2)
христоо попов (1)
Цариград (1)
цоня дражева (1)
църква (1)
ченгене скеле (2)
Червена книга (1)
Черно море (4)
Черноморие (1)
чествания (1)
чудесата на българия (1)
Швеция (1)
шевица (1)
Шилото (1)
Шипка (1)
юнеско (1)
„Опознай Бургас и Бургаския край“ (1)

ПОСЕТЕТЕ НИ


АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Алеко Богориди 21
ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Славянска 69
ИСТОРИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Лермонтов 31
ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ, 8000 Бургас, ул. Фотинов 30

КОНТАКТИ & РАБОТНО ВРЕМЕ


+359 (0)56 820 344
main@burgasmuseums.bg

Вторник - Събота от 09:00-17:00
Почивни: Неделя и понеделник

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

facebook twitter google+ youtube
Web Development @ OverHertz Ltd © 2009-2021, Регионален исторически музей Бургас. Всички права запазени.