Обява за организиране и провеждане по проект „Красива България” на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица

  • Начало
  • Новини
  • Обява за организиране и провеждане по проект „Красива България” на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица
07 Apr

Обява за организиране и провеждане по проект „Красива България” на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица

Публикувано на: четвъртък, 07 април 2016, 09:00 часа
Валидно до: петък, 15 април 2016, 15:00 часа

О Б Я В А
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА


Регионален исторически музей - гр. Бургас, БУЛСТАТ 000044598, гр. Бургас, ул. „Славянска” №69, представлявано от Милен Николов, обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2016 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.
Курсът за професионално обучение е по специалността: „Вътрешни ВиК мрежи“, код по СППОО 5820501, професия „Монтажник на ВиК мрежа“, код на по СППОО 582050, за придобиване на втора квалификационна степен.
Общият брой на курсистите е 12.
Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа ( 41 дни).
Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600 лева.
Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи:
1. Списък на документите;
2. Декларация за личното състояние на кандидата;
3. Административни сведения;
4. Лицензия от НАПОО (заверено копие);
5. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, представя се и документ, подписан от лицата в обединението, като се посочва представляващият обединението (важи при участник обединение);
6. Техническо предложение;
7. Декларация за липса на свързаност;
8. Списък еднакви услуги през последните три години;
9. Описание на материално-техническата база;
10. Списък на преподавателския състав за специалността, съдържащ име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи (оригинал);
11. Учебна програма (заверино копие);
12. Декларация за приемане на договора;
13. План-сметка-оферта;
14. Ценово предложение;
15. Подписан договор за обучение (оригинал на проекта за договор), изготвен по образеца на Проект „Красива България” Приложение – Договор за професионално обучение.

Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи по критерий „най-ниска цена”.
Офертите се приемат до 15ч. на 15.04.2016г. в сградата на Регионален исторически музей- гр.Бургас, БУЛСТАТ 000044598, с адрес: гр. Бургас, ул. „Славянска” №69.
Всяка оферта следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да има надпис: „За участие в обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуга на Регионален исторически музей- гр.Бургас, с предмет:
Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Вътрешни ВиК мрежи“ с код по СППОО: 5820501, код на професията по СППОО 582050 „Монтажник на ВиК мрежа“ за придобиване на втора квалификационна степен, както и адрес на участника за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или в незапечатан или скъсан плик няма да се приемат и ще се връщат на подателите.

Електронна преписка:

file Обява за обучение
Дата: 08:50:41, 07 април 2016

file Задание за работа
Дата: 08:55:52, 07 април 2016

file Техническо задание
Дата: 08:53:59, 07 април 2016

file План-сметка
Дата: 08:43:22, 07 април 2016

file Ценово предложение
Дата: 08:59:34, 07 април 2016

file Описание на материално-тех.база
Дата: 08:50:00, 07 април 2016

file Договор проф. обучение
Дата: 08:39:32, 07 април 2016

file Административни сведения
Дата: 08:40:23, 07 април 2016

file Декларация чл.56, ал.1, т.6
Дата: 08:41:21, 07 април 2016

file Декларация чл.56, ал.1, т.12
Дата: 08:42:45, 07 април 2016

file Протокол на оценителна комисия за разглеждане на офертите
Дата: 13:06:09, 25 април 2016

Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да се получи на тел.: Светла Далакчиева, 056/ 843239.

Техническото задание и Приложенията, необходими за кандидатстване ще бъдат публикувани на профила на купувача, на следния интернет адрес: http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=news&procurements

Тагове:професионално обучение, обяви

Comments

comments powered by Disqus