Отчет за дейността на Регионален исторически музей - Бургас за 2017 г.

  • Начало
  • Новини
  • Отчет за дейността на Регионален исторически музей - Бургас за 2017 г.
19 Jan

Отчет за дейността на Регионален исторически музей - Бургас за 2017 г.

През 2017 г. РИМ-Бургас продължи своята работа като научна и културна организация. Данните за различните аспекти на музейната работа са следните:

Постоянни експозиции:
Открита е обновената експозиция на Археологически музей-Бургас. Монтирано е съвсем ново LED осветление, витрините са реновирани, изолирана е външната светлина, обособена е зала „Средновековие“ и „Археологическите обекти на Бургаския музей“. В нея за пръв път са изложени елитни находки от Южното Черноморие от периода Х-XIV в., както и най-представителните предмети, открити при разкопките на крепостите Акве калиде, Порос и Русокастро. В новото пространство беше монтиран и голяма екран и така тя се превърна Мултимедийна зала на Археологическия музей, в която се представят лекции с презентации, организират се пресконференции и др.
Във финален етап е обновяването на Природонаучния музей. След големия ремонт през 2016 г., през 2017 г. се монтираха съвсем нови витрини с ново LED осветление – общо ок. 150 линейни метра. Подготвят се за представяне и съвсем нови експонати, които до този момент не са излагани в музея. Официалното откриване се планира да бъде осъществено през м. март 2018 г.
Обособена беше Зала за временни изложби в приземието на Историческия музей. Гостуващите изложби на РИМ-Бургас вече намериха своя дом за реализация в Бургас.

Временни изложби:
В Регионален исторически музей-Бургас през 2017 г. са осъществени 28 временни изложби. Това са както гостуващи, така и собствени експозиции, част от които са гостували в Асеновград, Камено, В. Търново, Казанлък, Морско казино-Бургас, Генерал Тошево, Карнобат, Велинград, София, Виена.

Научна работа: 14 специалисти от РИМ-Бургас са подготвили 31 научни статии и 2 монографии. Трима от тях подготвят своите дисертационни трудове за придобиването на научно-образователната степен „доктор“, а един завършва своята магистратура.

Теренна работа: Осъществени са мащабни археологически разкопки на крепостите Акве калиде (периода юни-ноември}, и Русокастро (в периода юни-октомври ).
Проведено е едно теренно обхождане на част от землищата са кварталите Рудник, Черно море и Ветрен.
Проведено е едно издирване на археологически обекти в землището на с. Зидарово.
Фондова работа. За фондовете на музея са обработени 264 новопостъпили движими културни ценности, от които 96 бр. исторически, 115 бр. археологически и 53 бр. етнографски.

Научно-популяризаторска работа. Уредниците на музея са представили 21 публични лекции, и са изготвили над 40 научно-популярни текстове за сайта на музея и за национални и местни електронни и книжни медии. Изготвена е и една научно-популярна книга за тропическите пеперуди.
Целогодишно специалистите от всички музеи участват като членове на журита на различни конкурси, изготвят експертни становища, извършват справки, дават информация за медиите, работят в ДА-Бургас, посрещат посетители, изнасят беседи, подготвят текстове за изложби и съобщения в сайта на музея.

Проекти и домакинство на конференции
През 2017 г. РИМ Бургас е спечелил 4 проекта: “Общото културно наследство без граници - TOGETHER“ CB0005.1.21.139, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) на обща стойност 486.735,54 EUR, от които 256.135,91 EUR са за дейностите на Регионален исторически музей Бургас и 230.599,64 EUR за Дирекцията по култура и туризъм в Къкларели. Проектът „Старите рибари в търсене на онлайн чираци”, финансиран от Национален фонд „Култура” е на стойност 3 000 лв.
Изложба "Българските православни светци" се финансира от сесия на Министерство на културата за дейности в областта на музейното дело и изобразителните изкуства с 3 720 лв.
По проект „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в Етнографски музей - гр. Бургас“, Агенцията за хора с увреждания финансира с 12 280 лв. социализацията на сградата.
РИМ Бургас беше съорганизатор на две научни конференции – международната „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (DIPP2017) с ИМИ БАН и Регионален академичен център Бургас, както и национална научна конференция „Българските бежанци в Бургас и региона (1878 – 1945)“, заедно с Община Бургас


Посетители:
1. Археологически музей: общо 8677 бр., от които 5024 бр. платени и 3653 безплатни. Учащите са 2632 бр., възрастните са 4406 бр. и пенсионерите 1639 бр.
2. Етнографски музей: 4405 бр., от които учащи 841 бр., пенсионери – 65 бр., възрастни 1409 бр., инвалиди 37 бр. и безплатни посетители 2053 бр.
3. Исторически музей: 2765 бр., от които 1569 безплатни, 401 възрастни, учащи 290 бр., пенсионери 142 бр., пакетни - 360 бр.
4. Изложба „Живи тропически пеперуди“ – Общо посетителите са ок. 6000 бр. Точна цифра е невъзможно да се посочи.
Общо посетители: 21 847 бр., от които 7275 са безплатните посетители и 14 572 бр. са платените.

Приходи от входни такси и сувенири:
1. Археологически музей: 21 313.70 лв.
2. Исторически музей: 5 758 лв.
3. Етнографски музей: 8 015.80лв.
4. Изложба „Живи тропически пеперуди“ – 23 916 лв.
Общата сума на приходите от стоки и услуги е в размер на 59 003.5 лв.
Сравнение с 2016 г.
През 2016 г. приходите на експозициите от стоки и услуги са в следните размери:
1. Археологически музей: 22 124 лв.
2. Исторически музей: 3 435.20 лв.
3. Етнографски музей: 5 845 лв.
4. Изложба „Живи тропически пеперуди“: 40 000 лв.

Анализ на данните:
Приблизително устойчиви са приходите на Археологическия музей, с лек спад от ок. 4%. Това е първият спад на приходите му за последните четири години – през 2014 г., те бяха едва 6 400 лв., а през 2015 – 13 654 лв. Трябва да отбележим, че през 2017 г. музеят беше затворен за 3 месеца заради завършване обновяването на своята експозиция. Може би това е причината за по-ниските нива в сравнение с 2016 г.
Особено важен успех е, че Историческият музей е увеличил приходите си с почти 70% в сравнение с 2016 г. Длъжни сме да припомним, че през 2014 г. този музей имаше целогодишен приход от под 1 000 лв. Постепенно, с изготвянето и представянето на неговата постоянна експозиция, той бележи силен ръст, който смятаме че ще продължи и през следващите години.
Също така успешна е годината и за Етнографския музей. Неговите приходи, в сравнение с 2016 г., бележат ръст от близо 40%.
Приходите от изложбата „Живи тропически пеперуди“ бележат рязък спад от близо 45%. Това може би се дължи на фактът, че тази изложба се прави вече четвърта поредна година, и е посетена вече от много голяма част от бургаските жители.
Представените данни са оптимистични и показват, че усилията, вложени в обновяването на експозициите, и изпълнението на програмата „Елитни изложби за летния сезон“, дават своя положителен резултат –в сравнение с 2013 г., когато общият приход на четирите музея от входни такси и сувенири е бил 26 000 лв., през 2017 г. приходите на РИМ-Бургас са увеличени със 130%. Длъжни сме да припомним, че този процент е формиран от приходите само на три от музеите, понеже Природонаучния музей вече втора година е в процес на ремонт и обновяване на експозицията.
Най-важният резултат от усилията на РИМ-Бургас е постъпателното повишаване на приходите от постоянните експозиции. Това показва, че стратегията на музея н тази насока е правилна и успешна.

Пълна версия на отчета в .pdf >>

Тагове:отчет за дейността, 2017

Comments

comments powered by Disqus